Algemene Voorwaarden voor de Beroepsaansprakelijkheid

Artikel 1. Algemeen

De Notariswinkel is een besloten vennootschap (Fervet Opus B.V.) met vestiging in Oost-Souburg, gemeente Vlissingen, hierna ook te noemen: ‘de vennootschap’. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22059285. Deze vennootschap is de enige opdrachtnemer. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van notaris, wordt daarmee bedoeld de hiervoor bedoelde vennootschap. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening van de notaris alsmede de dienstverlening door de kandidaat-notaris(sen) en door al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in de schakelen. De Notariswinkel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hen ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 2. Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van art. 7:404 BW, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De aan de notaris opgedragen werkzaamheden zullen door laatstgenoemde worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht.

Artikel 3. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft/geven tot dienstverlening. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de notaris opgemaakte opdrachtbevestiging of conceptakte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. De ontvangst door De Notariswinkel van een koopovereenkomst of een hypotheekopdracht waarin is bepaald dat een notaris verbonden aan De Notariswinkel de akte van levering of de hypotheekakte zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper of hypotheekgever aan De Notariswinkel tot het opstellen van de akte van levering of een hypotheekakte en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 4. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening. Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn/haar rechten en verplichtingen over op zijn/haar rechtverkrijgende(n) onder algemene titel.

Artikel 5. Tarieven en meerwerk

Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan een eventueel geoffreerd bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd terzake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

De notaris is bevoegd terzake van door hem verrichte werkzaamheden zonder dat deze uiteindelijk hebben geleid tot een notariële akte, alsmede na een ingetrokken opdracht, aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is  overeengekomen.

De notaris kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden van de dienstverlening afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de opdrachtgever aan de notaris is verschuldigd. De hoogte van het door de opdrachtgever te betalen voorschot wordt door de notaris vastgesteld. Indien de omvang van de werkzaamheden of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven, is de notaris gerechtigd een aanvullend voorschot te verlangen. De notaris is tevens bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

In ieder geval dient de betaling van het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten die betrekking hebben op de levering, verdeling of het vestigen van beperkte rechten op registergoederen (onder andere hypotheek) tenzij anders vermeld, voor het tijdstip van het passeren van de betreffende akte te zijn bijgeschreven op één van de bankrekeningnummers die staan vermeld op de nota van afrekening.

De betaling van het honorarium dient in andere gevallen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening in euro op één van de door de notaris aangewezen rekeningen. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffend medewerkers gebruikelijke uurtarief.

Artikel 6. Betwisting van de declaratie

Indien naar het oordeel van de opdrachtgever het door de notaris in rekening gebrachte honorarium of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de opdrachtgever de notaris daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie, schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis te stellen.

Artikel 7. Betalingsverzuim

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffend medewerkers gebruikelijke uurtarief. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat de notaris niet over dan nadat aan de opdrachtgever een redelijke termijn is gegund om de betalingsachterstand in te lossen.

Artikel 8. Rente en incassokosten

Ingeval van betalingsverzuim heeft de notaris met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening van de declaraties recht op vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of een gedeelte van een maand. Daarnaast heeft de notaris recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder buitengerechtelijke incassokosten wordt verstaan redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten, die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

Over gelden van de cliënt op de kwaliteitsrekening van de notaris wordt rente vergoed indien de bank rente over de tegoeden op deze rekening vergoedt. Door de bank in rekening gebrachte rente wordt, al dan niet forfaitair, doorberekend aan de cliënt voor wie het tegoed wordt aangehouden.

Artikel 9. Elektronische communicatie

In geval de opdrachtgever en de vennootschap door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virusprotectie In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. De verzending van e-mails zal non- encrypt geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de notaris

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

De in de vorige volzin omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de eerste volzin van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige volzinnen van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid sowieso beperkt tot het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) zou zijn gekomen.

Artikel 11. Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Op vrijwel de gehele dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. Alle cliënten moeten zich persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren.

De notaris is verplicht (voorgenomen) ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

De notaris mag geen hogere contante bedragen aannemen dan bij verordening is toegestaan. Wanneer er in contanten wordt betaald boven de wettelijke meldgrens van de fiscus of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit bij het FIU-Nederland melden. Dit zal ook het geval zijn als de cliënt contanten op een rekening van de notaris stort.

Artikel 12. Uitbetaling gelden/verbod cessie

De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 13. Archivering

Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de vennootschap het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het de vennootschap vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen. De notaris behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën. De vennootschap behoudt zich het recht voor akten en/of dossiers enkel elektronisch te archiveren zodra zulks wettelijk is toegestaan.

Artikel 14. Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de notaris daarvan binnen twee maanden na de vermeende tekortkoming, althans nadat de vermeende tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

Voor de beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.notaris.nl/de-notaris/klachten-over-de-notaris en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat

Artikel 15. Aanvaarding

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 16. Aanvulling

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever(s).

Artikel 17. Rechtskeuze

De rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

Artikel 18. Deponering Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.de-notariswinkel.nl en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.