WWFT

Voor een belangrijk deel valt de dienstverlening van De Notariswinkel onder de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Op 15 juli 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT is van toepassing op vrijwel ons gehele werkterrein en dient een groot maatschappelijk belang; het gaat om het beschermen van de integriteit van ons financiële stelsel.

Op grond van de WWFT zijn wij verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek.

Dat de WWFT van toepassing is op de werkzaamheden van De Notariswinkel betekent voor u dat u eenmalig geïdentificeerd dient te worden en dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

De identiteit van een rechtspersoon kan door ons worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister.

Ook dienen de uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon te worden geïdentificeerd door de notaris en zo nodig dient hun identiteit geverifieerd te worden.

Tevens zijn wij in het kader van de WWFT verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel Financial Intelligence Unit-Nederland genaamd. Van een dergelijke melding mogen wij u als cliënt op grond van de WWFT niet op de hoogte brengen.

De voornoemde wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat De Notariswinkel uw dossier daadwerkelijk in behandeling neemt, en het derhalve duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de WWFT valt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen en/of opmerkingen hebben, dan wel nadere toelichting wensen, neemt u dan contact met ons op.